Олексій Аксьом

Керівник відділу ДЗЗ та ГІС, координатор ГІС проектів

Освіта

Отримав середню освіту у Київському геолого-розвідувальному технікумі за спеціальністю “Технік-Технолог-Еколог” та вищу освіту у Київському Національному університеті ім.Т. Шевченка за спеціальністю “Бакалавр геології” і “Магістр гідрогеології, викладач”. У 2006 році закінчив аспірантуру КНУ ім.Т. Шевченка за спеціальністю “Геоінформатика”. З 2001 по 2004 р проходив навчання в  Altarum/Nansen University Fellowship Program при Українському центрі менеджменту Землі і ресурсів.  У 2010-2011 роках додатково прослухав сертифікаційні навчальні курси з обробки даних дистанційного зондування Землі, а саме: “Введення в Erdas Imagine 10.0″, “Обробка знімків в Erdas Imagine 2011″ та “Тематична обробка мультиспектральних знімків в Erdas Imagine 2011″.

Професійний досвід

Був викладачем геологічного факультету у Київському Національному університеті ім. Т. Шевченка (2003-2011). Працював у науково-дослідній частині КНУ ім. Т. Шевченка. Протягом 2001 – 2012 років брав участь у 30 проектах, у тому числі у 11 проектах в області геоінформаційних систем (ГІС) та дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), а також у 10 проектах з гідрогеологічного моделювання, інженерно-геологічних і геологічних досліджень та у 9 проектах з промислово-цивільного будівництва. У ICDU працює з 2006 року.

Основні напрямки діяльності

 • Планування робіт та досліджень в області геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). Планування, координація, контроль та перевірка якості робіт залучених фахівців, вирішення технологічних питань;
 • Розробка спеціалізованих методик використання ГІС та ДЗЗ в екологічних,  природоохоронних, геоекологічних, геологічних, гідрогеологічних та гідрологічних  дослідженнях;
 • ГІС аналіз та просторове моделювання (ArcInfo: модулі Spatial Analyst та 3D Analyst) для створення різноманітних дискретних топографічних та нетопографічних  поверхонь: рельеф, розподіл екологічних, геологічних, гідрогеологічних, економічних та інших показників у просторі;
 • Розробка та створення спеціалізованих просторових баз даних в середовищах ArcInfo, MapInfo; сканування та геореференціювання різнопланових просторових даних в середовище ГІС;
 • Створення цифрових карт шляхом векторизації твердих копій карт, з використанням  космічних знімків та шляхом геокодування інформації на основі даних GPS;
 • Обробка мультиспектральних космічних знімків в середовищі Erdas Imagine: ортотрансформування, мозаїціюваня, атмосферна корекція, керована і некерована класифікація та розрахунок різноманітних індексів;
 • Розробка та створення просторових гідрогеологічних моделей в середовищі Processing Modflow for Windows 5.3.3 та організація експорту-імпорту в  ArcInfo;
 • Проведення георадарних досліджень, інтеграція польових георадарних даних в середовище ГІС.
 • Підготовка публікацій, розробка та оформлення презентаційних матеріалів, підготовка макетів карт, схем до стандартного та широкоформатного кольорового друку на принтерах та плотерах.
 • Розробка та проведення спеціалізованих курсів та тренінгів.

Участь у проектах

 • «Скорочення викидів парникових газів шляхом відновлення та сталого управління торфовими болотами Україні», 2009-2012
 • Проект ЄС зі сталого управління та ефективного використання степових територій,  2007- 2009

Основні паперові та інтернет-публікації

Співавторство в більше ніж 30 наукових публікаціях. Основні публікації:

 • Кузьманенко О.Л., Орлов О.О., Аксьом О.С., Микитюк О.Ю. Методика картування екотопів на основі дешифрування мультиспектральних космічних знімків /Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації (роб.мат. робочого семінару-наради у Києві 21-22 березня 2012 р.). – Київ-Львів, 2012. – С.109 – 118.
 • Довгий С.О., Шестопалов В.М., Коржнев М.М., Трофимчук О.М., Яковлєв О.Є., Андрієвський І.Д., Аксьом О.С. Реструктуризація мінерально-сировинної бази України та її інформаційне забезпечення.  -   Київ, Наукова думка, 2007.  - 347 с.
 • Коржнєв М.М., Кошляков О.Є., Яковлєв Є.О., Іщук О.О., Придатко В.І., Аксьом О.С., Кризська Н.М., Сіроштан Т.Л. Використання ГІС і ДЗЗ при моделюванні надзвичайних екологічних ситуацій, пов’язаних з геологічним середовищем//Вісник Київського національного Університету імені Тараса Шевченка, серія “Геологія”, Випуск 26-27, К., 2003. –  С.52-55.
 • М.М.Коржнев,  С.А.Вижва, О.Є.Кошляков, А.П.Гожик,  С.В. Корнєєнко І.М.Байсарович, Аксьом О.С., О.М.Сухіна. Екологічна геологія. Підручник. Затверджено МОН України  як підручник для студентів геологічних  спеціальностей вищих закладів освіти – Київ: 2005.  - ВПЦ “Київський університет”.  – 257 с.

+Інші публікації

 • Шеляг-Сосонко Ю. Р., Дудкін О. В., Коржнєв М. М., Аксьом О.С. Національна екологічна мережа як складова частина Пан-європейської екологічної мережі       Українське товариство охорони птахів. –  Київ 2005.  - 25с.
 • Сергієнко А.Й., Божко Я.М.,  Аксьом О.С. Сергіенко А.А. Природні та техногенні чинники, що визначають напруженно-деформованний стан ділянки схилу біля Маріїнського палацу в м. Києві// Вісник Київського національного Університету імені Тараса Шевченка, серія “Геологія”, Випуск 21-22, К., 2002 – С..52-54.
 • Коржнев М.М., Кошляков О.Є., Яковлєв Є.О., Іщук О.О., Придатко В.І., Аксьом О.С., Кризська Н.М., Сіроштан Т.Л. Методичні підходи до створення прогнозних моделей екологічних ситуацій в Україні, пов’язаних з режимом поверхневих і підземних вод з використанням ГІС та ДЗЗ // Матеріали ІІІ Міжнар. конф. “Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища” (Київ, 7-9 жовт. 2002 р.). – К.: ВПЦ “Київ. ун-т”, 2002. – С. 144-146.
 • Пархісенко Я.В., Придатко В.І., Кухар В.П., Аксьом О.С. Потенційні екологічні ризики: приклади упереджуючого оцінювання засобами ГІС та на основі даних ДЗЗ //Тези доповідей міжнародної конференції “Антропогенно змінене середовище України: ризики для здоров’я населення і екологічних систем”, 25 – 28 березня 2003р, К.: 2003 с. 56-57.
 • Аксьом О.С., Коржнєв М.М. Застосування ГІС при розробці прогнозної моделі підтоплення підземними водами території Херсонської області.  Тези доповідей ІV міжнародної конференції “Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища”. Україна, Київ 9-11 жовтня 2003 р. – С.161-162.
 • Кризський М.М., Аксьом О.С. Особливості будівництва споруд на водонасичених грунтах// Збірник “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” № 66, Київ, УТУ, 2003. С.
 • О.С. Аксьом О.С. Формування напружено-деформованого стану в обводненій піщаній основі тунелів метрополітену на лініях мілкого закладання // Збірник „Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” № 67, Київ, УТУ, 2003.
 • Аксьом О.С. Цільовий аналіз цифрових карт в ГІС (ArcGis 8.1) для виявлення “прихованих” ризиків дендропарку “Софіївка” //Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу “Актуальні проблеми геології України”. Київ 1-2 квітня 2004р. – С. 43-44.
 • Коржнев М.М., Байсарович І.М., Аксьом О.С. Еколого-економічні проблеми співвідношення видобутку та переробки нафти в Україні  //Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу “Актуальні проблеми геології України”. Київ 1-2 квітня 2004р. – С. 41.
 • Аксьом О.С. Особливості деформування водонасичених піщаних ґрунтів в основі ліній метрополітену мілкого закладання //Тези доповідей 60-ї ювілейної наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів Національного транспортного університету. Україна, Київ 13-15 квітня 2004 р. –  К.: НТУ, 2004. –С.73-74.
 • Аксьом О.С., Аксьом Н.М. Використання граничних схем розрахунку стійкості моделі жорстко-пластичного тіла // Тези доповідей 60-ї ювілейної наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів Національного транспортного університету. Україна, Київ 13-15 квітня 2004 р. –  К.: НТУ, 2004. –С.66.
 • Аксьом О.С. Реалізація можливостей оверлейного аналізу засобами ArcGis 8.1 для оцінки природної захищеності підземних вод в районі дендропарку „Софіївка” //               Труди міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів та очистки природних і стічних вод”. 20-23 квітня 2004 р., м. Миргород –  К.: Т-во “Знання” України, 2004. – С. 125-129.
 • Аксьом О.С. Використання просторового ГІС аналізу для оцінки природної захищеності підземних вод на прикладі дендропарку загальнодержавного значення «Софіївка» міста Умань Черкаської області. //Матеріали науково-практичного семінару ”Актуальні питання якості води в Україні” 15-16 липня 2004 р., м. Київ.– К.: 2004 р. – С. 40-44.
 • Аксьом О.С. Про особливості деформування водонасичених піщаних ґрунтів в основі ліній метрополітену мілкого закладання// Матеріали наукового семінару молодих вчених та аспірантів ”Сучасні технології та матеріали для будівництва й експлуатації автомобільних доріг” 23-24 вересня 2004 р. м. Харків. – ХНДАУ– С. 8-9.
 • Аксьом О.С. Застосування ГІС для розрахунку величини підземного стоку території Херсонської області// Матеріали V міжнародної наукової конференції ”Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища”. Україна, Київ 7-9 жовтня 2004 р. – С. 180-181.
 • Аксьом О.С.,    Коржнев М.М., Яковлєв Є.О. Геологічні чинники розвитку процесів підтоплення на території України//Матеріали V міжнародної наукової конференції “Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища”. Україна, Київ 7-9 жовтня 2004 р. – С. 166-167.
 • Кошляков О.Є., Аксьом О.С., Аксьом Н.М. Кошлякова І.Є. Застосування геоінформаційних технологій для прогнозування екологічного стану геологічного середовища//Матеріали V міжнародної наукової конференції “Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища”. Україна, Київ 7-9 жовтня 2004 р. – С. 168-169.
 • Придатко В.І., Чумаченко С.М., Чеканова І.В., Аксьом О.С. Індикатори та індекси біорізноманіття: застосування на прикладі деяких військових полігонів України// Збірник матеріалів науково-практичного семінару  ”Актуальні проблеми військової екології” (28-29 вересня 2004 р., м. Київ). – К: ННДЦОТВБ МО, 2004, – С.178-183.
 • Аксьом О.С. Використання ГІС для виділення територій підвищеного зволоження на прикладі Херсонської області//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Регіон-2004: стратегія оптимального розвитку”. Україна, Харків 11-13 листопада 2004р. – С. 75-76.
 • Кризський М.М., Обертас А.І. Аксьом О.С. Шляхи покращення якості вихідної дніпровської води для водопостачання м. Києва// Труди міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів та очистки природних і стічних вод”. 20-23 квітня 2004 р., м. Миргород  –К.: Т-во “Знання” України, 2005. – С. 125-129
 • Аксьом О.С. Основні положення методики оцінки стану конструктивних елементів тунелю на водонасичених піщаних ґрунтах//Збірник “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” № 66, Київ, УТУ, 2003.
 • Шеляг-Сосонко Ю. Р., Дудкін О. В., Коржнєв М. М., Аксьом О.С. Теоретичні та практичні засади створення екологічної мережі України// Геоінформатика № 2. – К.: 2006.  – С.10
 • Аксьом О.С. Оцінка природної захищеності підземних вод уманського дендропарку «Софіївка» засобами ArcGis 8.1 //Вісник Київського національного Університету імені Тараса Шевченка, серія „Геологія”, Випуск 38 – К., 2006.– С.52-54.
 • Аксьом О.С. Аналіз впливу техногенних об’єктів на території України засобами ГІС при створенні екологічної мережі національного рівня //Матеріали VІІ міжнародної наукової конференції ”Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища”. Україна, Київ 20-24 вересня 2006 р.
 • Аксьом О.С., Н.В. Захарій, М.М. Коржнев, О.Е. Кошляков Є.О. Яковлєв. Етапи змін геологічного середовища для різних типів підтоплення на території України//  Вісник Київського національного Університету імені Тараса Шевченка, серія „Геологія”, Випуск 39 – К., 2006 – С.52-55
 • Аксьом О.С Прогнозна геоінформаційна модель підтоплення території Херсонської області//Вісник Київського національного Університету імені Тараса Шевченка, серія „Геологія”, Випуск 40 – К., 2007 – С. 48-50.
 • Аксьом О.С. Районування території м. Кривий Ріг за ступенем комфортності проживання населення засобами ГІС//Матеріали VІІІ міжнародної наукової конференції ”Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища”. Україна, Київ 20-23 вересня 2007 р. – С. 213-215.
 • Аксьом О.С. Захарій Н.В., Коржнев М.М., Малахов І.М. Технологія систематизації та обробки екологічної інформації за допомогою ГІС в гірничовидобувних регіонах України //Геоінформатика  – К.: ТОВ “Карбон-сервіс”, 2007.
 • Кризський М.М., Мандрик Б.М., Аксьом О.С., Аксьом Н.М. Прогнозне гідродинамічне моделювання притоку води до затоки о. Великий з метою влаштування водозабору// Екологія і ресурси. Вип. 18. – К.: 2008 – С.59-66.
 • Аксьом О.С. Створення регіональної Екологічної мережі України засобами ГІС (на прикладі Луганської області)// Матеріали ІХ міжнародної наукової конференції ”Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища”. Україна, Київ 2009.
 • Аксьом О.С., Н.М. Аксьом. Розробка інженерно-геологічного розділу геоінформаційної бази даних м. Києва //Вісник Київського національного Університету імені Тараса Шевченка, серія „Геологія”, Випуск 50 – К., 2010 – С. 43-46.