Розробка та управління ГІС-проектами

Розробка та управління ГІС-проектами включає в себе планування робіт та досліджень в області геоінформаційних систем, створення та наповнення баз геоданих (сканування, реєстрація, векторизація просторових даних, геокодування, обробка GPS даних), а також обробку та аналіз даних дистанційного зондування Землі з використанням геоінформаційних технологій (ГІС).

ГІС аналіз та просторове моделювання (ArcInfo: модулі Spatial Analyst та 3D Analyst) використовуються для створення різноманітних дискретних топографічних та нетопографічних поверхонь, таких як рельєф і розподіл екологічних, геологічних, гідрогеологічних, економічних та інших показників у просторі.

Ми також розробляємо:

  • Спеціалізовані методики використання ГІС та ДЗЗ в екологічних, природоохоронних, геоекологічних, геологічних, гідрогеологічних та гідрологічних дослідженнях
  • Просторові гідрогеологічні моделі в середовищі Processing Modflow for Windows 5.3.3 з організацією безпосереднього експорту-імпорту в ArcInfo
  • Бази геоданих

ГІС-проекти та створені в їх рамках бази геоданих містять всі доступні просторові дані для обраної території, до яких включають готові паперові/відскановані мапи, космічні знімки, дані GPS. Бази геоданих також можуть містити нові синтезовані мапи, отримані в результаті просторового аналізу за допомогою ГІС-моделювання. Прикладами таких складових бази геоданих є цифрові карти ґрунтів (див. презентацію праворуч), детальна мапа рослинності обраної території та цифрова модель рельєфу:

Мапа рослинності

Цифрова модель рельєфу

ГІС-проекти та проведений просторовий аналіз можуть використовуватись для потреб:

  • Моніторингу та обліку викидів парникових газів в рамках виконання вуглецевих проектів, та як основа для прийняття рішень щодо:
  • Оптимізації землекористування та природокористування
  • Мисливського господарства
  • Лісового господарства
  • Розробки планів організації, оптимізації формування та функціонування мережі об’єктів природно-заповідного фонду

Інститут розвитку територіальних громад є неприбутковою організацією, яка надає послуги з розвитку територій. Користувач послуг відшкодовує витрати Інституту на надання ним замовлених послуг згідно затвердженого бюджету.